Name Format Publisher Media Pic
Daimakaimura Super Grafx   HU-Card
Ghouls 'n Ghosts Amiga Kixx Disk
Ghouls 'n Ghosts C64 U.S. Gold Tape
Ghouls 'n Ghosts C64 Kixx Tape
Ghouls 'n Ghosts Sega Mega Drive SEGA None yet
Ghouls 'n Ghosts Sega Master System SEGA Cartridge